Fa’amatalaga e uiga ia i mātou

 

Sa fa’avae le New Zeland Rugby i le 1892, ma fa’amautū ona ‘ōfisa i Ueligitone ma ‘Aukilani, e gālulue fa’atasi ai ma isi ‘ōfisa lakapī, fa’apea fo’i ma isi ‘ōfisa mo ē mo’omia le tulaga maualuga o le ta’aloga. E vāvālalata fo’i le New Zealand Rugby ma isi ‘ōfisa tāua, e pei o Iuni Fa’aitūmālō e 26, o ‘au ‘uma o le Investec Super Rugby, o kamupanī lagolago, ma ‘au-fāi-sea (share/stakeholders), e pei o le Mālō o Niu Sila.

 

O le mātou mana’o, ia avea i mātou ma ta’iala o fa’alāpotopotoga o ta’aloga, ina ia fesoasoani i le ta’aloga o le lakapī, ia sili ma maualuga se tūlaga.

 

O aso uma, mātou te ta’ita’i, ma lagolago, ma fa’alautele, ma fa’alauiloa le ta’aloga a Niu Sila.

 

O le mātou naunauta’iga mo ‘au uma e togiga uliuli, ia to’ilalogatā; ia maualuga le tomai e fa’afailele ai tagata ta’a’alo sili ona tālenia i le lalolagi; fai ni ta’amilosaga e fa’afiafia ai le ‘aumaimoa; se ta’aloga e fa’amalieina ai ma fa’amālosiina ai tagata lautele.

 

Mātou te tautua ma le fa’amāoni mo le lakapī i Niu Sila, ina ia malu lona tamao’āiga, ina ia tōsina mai ai nisi o pā’aga maualuluga, fa’apea fo’i le gālulue fa’atasi mo le aga’i i luma o le ta’aloga i le lalolagi.

 

Maua nisi fa’amatalaga e fa’atatau ia Our People, Governance, Our Members, Our Partners ma le Our History.