Fekau’aki mo kimautolu

 

Na’e fokotu’u he 1892 ‘a e ‘Akapulu ‘i Nu’u Sila ni pea na’e ‘I ai e timi mei Uelingatoni pea mo ‘Okalani tuku kehe e kakai na’a nau fengāue’aki pea mo e ngaahi timi laulotaha. Ko e ‘Akapulu Nu’usila ‘oku fengāue’aki hangatonu pea mo ‘enau kau memipa, kau ai mo e ‘Iunioni fakavahefonua ‘e 26, pehe foki ki he ‘u timi Investec Super Rugby, Siponisa pea mo e kau Poupou Fakapa’anga hange ko e Pule’anga Nu’u Sila.

 

‘Oku mau hohoi ke hoko ki mautolu ko e fika ‘uluaki ‘I mamani, taki he sipoti, tokoni’i e ngaahi ‘akapulu kotoa pe kenau ma’u e lelei taha tenau lava’i.

 

‘I he ‘aho kotoa pe ‘oku tau takimu’a, poupou, tupu pea tau hakeaki’i e va’inga ‘a Nu’u Sila ni.

 

‘Oku tau feinga ke poupou’i ‘etau timi ‘akapulu lanu ‘uli’uli ‘a e ‘oku ‘ikai ke nau fo’i, ko e founga sisitemi ma’olunga ia te ne fanau’i ai e va’inga lelei taha, mo fe’auhi ki he manakoa e kau poupou, pea mo e komiuniti va’inga ‘a e ‘oku malohi pea ‘ofa’i.

 

‘Oku mau fakapapau’i ki he ‘Akapulu ‘a Nu’usila ni ‘a ia ‘oku malu hono fakapa’anga, pea ‘oku ne tohoaki’i mai e kau poupou laulotaha ke nau tokoni’i ma’u pe e va’inga fakalukufua he Kolope.

 

Fekumi ki Hotau Kakai, Lao, Kau Memipa, Kau Poupou Fakapa’anga and Hotau Hisitolia.