Teams

Timī, Fakamatala Taautaha e Kau Va’inga, Ongoongo moe Vitiō Fakamuimuitaha

‘Olopeleki ‘ae Kau Mauli

About the team

Ko e ‘Olo Peleki ‘a e Kau Mauli ko e timi faka-hisitōlia ia he ‘oku nau fakafofonga’i e langilangi ‘o e tukufakaholo ‘a Nu’u Sila. ‘I he 1888 ko e kakai Nu’u Sila he timi ne nau hanga ‘o fakahoko ‘i he ‘akapulu e va’inga malie ‘i he ‘enau tau mo Hawkes Bay ‘i he fuofua va’inga ‘i Sune ‘aho 23 pea nau malohi ‘aki e 5-0. ‘Ihe konga ki mui ‘o e ta’u pe ko ia na’a nau fuofua va’inga faka-tu’apule’anga ai pea nau lekooti ai ‘enau ‘uluaki malohi 13-4 he tau mo Ireland ‘I Dublin.

Ko e ‘Olopeleki ‘ae Kau Mauli ko e timi ‘oku faka-hisitōlia ia he ‘oku ne fakafofonga’i ‘ae tukufakaholo mamahi’i me’a ‘ae fonua ko Nu’usila. ‘I he 1888 ko e kakai Nu’usila he timi ne nau hanga ‘o fakahoko ‘ihe ‘akapulu e va’inga malie ‘ihe ‘enau tau mo Hawkes Bay ‘I he fuofua va’inga ‘i Sune ‘aho 23 pea au malohi ‘aki e 5-0. ‘I he konga ki mui ‘o e ta’u pe ko ia na’anau fuofua va’inga fakatu’apule’anga ai pea nau lekooti ai ‘enau ‘uluaki malohi 13-4 he tau mo Ireland ‘I Dublin.

Ko e fuofua tui e falani ‘uli’uli ongoongoa ni, ko e tafa’aki na’e fuofua fanau’i ai ko e Mauli ‘ata’ata pe pea toki kau atu ki ai e toko nima kehe ‘I loto he fokotu’utu’u e timi.

Ko e hau kinautolu ‘o e tau fakamamani lahi, kau ki ai a Pilitania moe Irish Lions, ‘Ingilani, Ireland, ka ko ‘enau fo’i fakamuimui taha na’e hoko ia he tau moe motu he Pasifiki he 1973 (Tonga).

Ko e fuofua fili ko ē ‘a e timī na’e fakangaloku hono lao fekau’aki mo e tupu’anga ka ko e taimi ni kuo pau ke ‘I ai ha’o konga Mauli Fakapapa e taha va’inga kotoa pē, pe ko ‘ete fakapapau’i ‘ete Hohoko ka te toki lava ‘o kau he timi.

‘I he 2018 na’e tua ai e timī ki Saute ‘Amelika, ko ha fuofua tua pea na’e fakahoko ai ha tau pea mo Brazil pe he foki ki Chile.